รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1นายสมเกียรติ ปงจันตา   
110บ้านปงสนุกนายสมโภช จำปาทิพย์   
111อนุบาลลำปางนายสุนธร ธรรมสิทธิ์   
117บ้านโทกหัวช้างนางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์   
118บ้านกาศเมฆนายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์   
119บ้านศรีหมวดเกล้า    
121ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยานางพรณิชา ขัดฝั้น   
122วัดหลวงวิทยานายอิสระ วัจนะประดิษฐ์   
123วัดพระเจ้านั่งแท่นนายพิศาล เครือทนุ   
128บ้านป่าตันกุมเมืองนางทัศนา วัจนะประดิษฐ์   
130บ้านแม่อางนายปัญญา ใจหาญ   
131วัดศรีปรีดานุเคราะห์    
132สบมายสามัคคีวิทยานางวิภารัตน์ สรรเสริญ   
133บ้านหัวทุ่งนายณรงค์ ใจอ้าย   
134วัดเสด็จนายบพิตร ศิริรัตน์   
135ชุมชนบ้านทราย    
136บ้านทรายมูล    
138บ้านจำค่า    
139พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)นางนุชทิชา พรมตัน  0819517006
140บ้านปงวัง    
143บ้านทุ่งฝายนางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์   
148วัดทุ่งกล้วยนางกนกพร อ่ำกลาง   
149วัดบ้านฮ่องนายพีระวัฒน์ ขัดฝั้น  0873575612
151วัดบ้านสักนางธัญพิชชา อุดเป็ง  0819989429
152บ้านแม่เฟืองนายนิคม จันทบ   
154แม่ก๋งวิทยานายฉัตรมงคล รัตนปัญญา   
156วัดค่ากลาง    
157วัดทุ่งโจ้นายจักรพงศ์ ไชยคำ   
158บ้านสบค่อมนายอินจันทร์ กองจินา   
160ทุ่งฝางวิทยานายยงยุทธ อุดเป็ง   
161วัดน้ำโท้งนายธนิต ลาลุน   
165อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)นายสุรชัย กิมาคม   
167ธงชัยวิทยานายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์   
168นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1นายประกาศิต สิงห์หล้า   
169นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3นายธีรเดช โยมงาม   
171บ้านบุญนาค    
172บ้านหมากหัววังนายวิเชียร เอี่ยวเฮง   
203อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)นายเชาวเร กันอิน   
204บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูลนายจิรภัทร วังที   
205บ้านหลวงใต้นายวัชราวุฒิ กลมไล   
208บ้านสบพลึงนางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง   
209บ้านใหม่นางอัญญมณี ศิริเพ็ญ   
211บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110นายมานพ สิทธิกูลนะ   
212ผาแดงวิทยานายอนุพนธ์ คำหล้า  0862178687
213บ้านแม่งาวใต้    
215บ้านห้วยอูนนายสมชาย พันธุ์สันติกุล   
218บ่อสี่เหลี่ยมวิทยานายจงรักษ์ บุญยืน   
219แม่แป้นวิทยานายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์   
220บ้านแม่ฮ่างนายวรริทธิ์ กันชาติ   
221บ้านอ้อนนายวีรยุทธ์ ควรคิด   
222บ้านแม่กวัก    
224บ้านแหงใต้นายจักรชัย กลิ่นหอม   
226บ้านบ่อห้อนางธัญชนก ประวิทยาภัทร   
227บ้านหวดนายพงษ์ธนเดช เต็มวัฒนากุล   
228ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)นายอัครเดช สารบรรณ์   
230บ้านแม่ตีบนางสาวทิพผกา สาธรรม   
232บ้านทุ่ง    
2a4บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า    
304อนุบาลห้างฉัตรนายอนันต์ เงาเดช   
305ชุมชนบ้านแม่ฮาวนายชาติณรงค์ มณีมูล   
306บ้านปันง้าวนางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล   
310บ้านเหล่านางสาวนิฤมล ญาวิลาศ   
312ชุมชนบ้านสันกำแพงนายชยุต วิจิตรสุนทร   
315บ้านปงยางคกนายสันติพงษ์ ชุ่มเชย   
319บ้านสันนายวรเดช ศรีเดช   
320บ้านสันทรายนางสาวรวิรฎา สุกใส   
321บ้านยางอ้อย    
323บ้านดอนหัววัง    
324บ้านแม่ตาลน้อย    
326บ้านโป่งขวากนายวรนล จาระณะ   
327บ้านหัวทุ่ง    
328บ้านปันเต้า    
330บ้านทุ่งหกนายกุศล ต๊ะมะโน   
331เมืองยาววิทยานายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว   
403วัดหัวฝาย    
404วัดท่าสีนายพรหมมิฬ ยะนะโย   
405บ้านจำปุยนางสาวณัฎฐณิชา ศรีวิชัย   
406บ้านแม่ส้านนายนิวัติ พอใจ   
407บ้านนาสักนายประคอง ปานฟอง   
409บ้านใหม่รัตนโกสินทร์นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ   
410บ้านแม่จาง    
411วัดสบจาง    
412กอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล   
413บ้านทานนางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี   
414บ้านวังตม    
415บ้านนาแช่นางสาวจุฑามาศ เครือสาร   
418วัดบ้านแขมนายมณฑล อินเจือจันทร์   
421อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย   
422บ้านสบป้าดนายบุญศักดิ์ นาคอ่อน   
423บ้านสบเติ๋น    
424สบเมาะวิทยานายอัครา ทนันไชยชมภู