ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเนาวนิจ บุญชมภูลาออกจากราชการ 
2นางนุชรี อำพันโรจนานันท์ลาออกจากราชการ 
3นายสมยศ ยะม่อนแก้วบ้านจำปุยให้ออกจากราชการ