ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพวงผกา ทนันไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1กลุ่มนิเทศ สพม.35
2นางสาวเกศดาว แก้วเป้าบ้านวังตมรร.วัดเหมืองง่า สพป.ลำพูน 1
3นางตรีรัตน์ เดชฐีบ้านแม่ส้านรร.วัดสบแม่ทำ สพป.ลำปาง 2
4นางพรรณวลัย จิรอภิชาติตระกูลบ้านบ่อห้อรร.บ้านแม่ตึ้ด สพป.แพร่ 2
5นางนราพร จิรสุนทรชัยบ้านงิ้วงามรร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย 4
6นายคิด ใหม่ธรรมอนุบาลลำปางลาออกจากราชการ 
7นายประพันธ์ วงศ์ละม่อมบ้านทุ่งฝายลาออกจากราชการ 
8นายณรงค์ พรมโลกาวัดทุ่งกล้วยถึงแก่กรรม 
9นางดาวเรือง คชพรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1เกษียณอายุ