รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1นายสมเกียรติ ปงจันตา   
110บ้านปงสนุกนายชำนาญ แสงจันทร์   
111อนุบาลลำปางนายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์   
114บ้านสำเภา    
117บ้านโทกหัวช้างนายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์   
118บ้านกาศเมฆนายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์   
119บ้านศรีหมวดเกล้านายประชัน กุญชร   
121ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยานายสมโภช จำปาทิพย์   
122วัดหลวงวิทยานางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์   
123วัดพระเจ้านั่งแท่นนายพิศาล เครือทนุ   
127บ้านทุ่งกู่ด้าย    
128บ้านป่าตันกุมเมืองนายนพดล ยอดวงศ์   
130บ้านแม่อางนางสาวอรุณี แก้วมา   
131วัดศรีปรีดานุเคราะห์    
132สบมายสามัคคีวิทยานายธนิต ลาลุน   
133บ้านหัวทุ่งนายปริญญา เมืองมูล   
134วัดเสด็จนายบพิตร ศิริรัตน์   
135ชุมชนบ้านทรายนายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว   
136บ้านทรายมูลนายปัญญา ใจหาญ   
138บ้านจำค่านายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์   
139พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)นางปนัดดา เข็มนาค   
140บ้านปงวัง    
142บ้านไร่(ประชาสามัคคี)    
143บ้านทุ่งฝายนางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์   
144บ้านท่าโทก    
148วัดทุ่งกล้วยนางกนกพร อ่ำกลาง   
149วัดบ้านฮ่องนางวิภารัตน์ สรรเสริญ   
151วัดบ้านสักนายสุรชัย กิมาคม   
152บ้านแม่เฟืองนายฉัตรมงคล รัตนปัญญา   
154แม่ก๋งวิทยานางพรณิชา ขัดฝั้น   
156วัดค่ากลางนายอิสระ วัจนะประดิษฐ์   
157วัดทุ่งโจ้นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์   
158บ้านสบค่อมนายอินจันทร์ กองจินา   
160ทุ่งฝางวิทยานายมนัส แก้วมิตร   
161วัดน้ำโท้งนางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ   
165อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)นายสุนธร ธรรมสิทธิ์   
167ธงชัยวิทยานางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์   
168นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1นายประกาศิต สิงห์หล้า   
169นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3นายธีรเดช โยมงาม   
171บ้านบุญนาค    
172บ้านหมากหัววังนางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา   
203อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)นายเชาวเร กันอิน   
204บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล    
205บ้านหลวงใต้นายวัชราวุฒิ กลมไล   
208บ้านสบพลึงนางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง   
209บ้านใหม่    
211บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110นายมานพ สิทธิกูลนะ   
212ผาแดงวิทยา    
213บ้านแม่งาวใต้นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล   
215บ้านห้วยอูน    
216บ้านขุนแหง    
218บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา    
219แม่แป้นวิทยานายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์   
220บ้านแม่ฮ่างนายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว   
221บ้านอ้อนนายวีรยุทธ์ ควรคิด   
223บ้านห้วยหก    
224บ้านแหงใต้    
226บ้านบ่อห้อนายเจริญ อุทานันท์   
227บ้านหวด    
228ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)นายอัครเดช สารบรรณ์   
230บ้านแม่ตีบนายชัยวัฒน์ ศรีธิ   
232บ้านทุ่งนายสมคิด ดอนมอญ   
304อนุบาลห้างฉัตรนายชัยชนะ สมหวัง   
305ชุมชนบ้านแม่ฮาวนายชาติณรงค์ มณีมูล   
306บ้านปันง้าวนายสมเจตน์ ไปเร็ว   
309ทุ่งหนองขามวิทยา    
310บ้านเหล่านายนิสัย ธรรมไชย   
312ชุมชนบ้านสันกำแพงนายสมบัติ สุตา   
315บ้านปงยางคกนางอรพิน ไชยโวหาร   
319บ้านสันนางทัศนา วัจนะประดิษฐ์   
320บ้านสันทรายนายอดุลย์ วังไชยเลิศ   
321บ้านยางอ้อย    
323บ้านดอนหัววัง    
324บ้านแม่ตาลน้อยนางสุทธิพร แก้วหนองแสง   
326บ้านโป่งขวากนายศักดิ์ นามะเสน   
327บ้านหัวทุ่งนายสันติพงษ์ ชุ่มเชย   
328บ้านปันเต้า    
330บ้านทุ่งหกนายกุศล ต๊ะมะโน   
331เมืองยาววิทยานายอนันต์ เงาเดช   
403วัดหัวฝายนายอานนท์ จันทร์มณี   
404วัดท่าสีนายยงเกียรติ อินทรเดช   
405บ้านจำปุยนายสมยศ ยะม่อนแก้ว   
406บ้านแม่ส้าน    
407บ้านนาสักนายพัฒนพงษ์ ฟูใจ   
408บ้านแม่หล่วง    
409บ้านใหม่รัตนโกสินทร์นายณรงค์ ใจอ้าย   
410บ้านแม่จางนายกฤตวิทย์ ใจคำลือ   
411วัดสบจางนางลัดดา ท้วมไชยนาม   
412กอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม   
413บ้านทานนางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี   
414บ้านวังตม    
415บ้านนาแช่นายบุญเรือง นันตะกูล   
418วัดบ้านแขมนายมณฑล อินเจือจันทร์   
421อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)    
422บ้านสบป้าดนายบุญศักดิ์ นาคอ่อน   
423บ้านสบเติ๋นนางสาวสุพัตรา คำชุ่ม   
424สบเมาะวิทยา