รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์   
110บ้านปงสนุกนายชำนาญ แสงจันทร์   
111อนุบาลลำปางนายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์   
114บ้านสำเภานายสุวิทย์ สมทราย   
117บ้านโทกหัวช้างนายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์   
118บ้านกาศเมฆนายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์   
119บ้านศรีหมวดเกล้านายประชัน กุญชร   
120บ้านหนองยาง    
121ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยานายวินัย แป้นน้อย   
122วัดหลวงวิทยานางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์   
123วัดพระเจ้านั่งแท่นนายประเสริฐ ตั้งวิบูลย์กิจ   
126วัดนาน้อย    
127บ้านทุ่งกู่ด้าย    
128บ้านป่าตันกุมเมืองนายบุญสนอง แก้วประเทศ   
129บ้านกาด    
130บ้านแม่อางนางสาวอรุณี แก้วมา   
131วัดศรีปรีดานุเคราะห์นายเธวิญ เย็นใจ   
132สบมายสามัคคีวิทยานายธนิต ลาลุน   
133บ้านหัวทุ่งนายพิศาล เครือทนุ   
134วัดเสด็จนายบพิตร ศิริรัตน์   
135ชุมชนบ้านทรายนายสัมฤทธิ์ กอไธสง   
136บ้านทรายมูลนายปัญญา ใจหาญ   
138บ้านจำค่านายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์   
139พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)นางปนัดดา เข็มนาค   
140บ้านปงวังนายวิกร จันหอม   
141วัดต้นต้อง    
142บ้านไร่(ประชาสามัคคี)    
143บ้านทุ่งฝายนางมณีวรรณ นกเจริญ   
144บ้านท่าโทก    
148วัดทุ่งกล้วย    
149วัดบ้านฮ่องนางอรพรรณ ทองธิราช   
151วัดบ้านสักนายสุรชัย กิมาคม   
152บ้านแม่เฟืองนายฉัตรมงคล รัตนปัญญา   
153วัดบ้านเป้า    
154แม่ก๋งวิทยานายสมบัติ สิริวงศ์เครือ   
156วัดค่ากลางนายอิสระ วัจนะประดิษฐ์   
157วัดทุ่งโจ้นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์   
158บ้านสบค่อมนางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์   
160ทุ่งฝางวิทยานายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา   
161วัดน้ำโท้งนางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ   
165อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)นายสุนธร ธรรมสิทธิ์   
167ธงชัยวิทยานายสุทิน จันทรวรเชตต์   
168นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1นายประกาศิต สิงห์หล้า   
169นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3นายมนัส แก้วมิตร   
170วัดบ้านแลงนายนิยม เกตุวงค์   
171บ้านบุญนาคนายณรงค์ ใจอ้าย   
172บ้านหมากหัววังนายประสิทธิ์ เตชะ   
203อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)นายกฤชติเดช ไชยแก้ว   
204บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูลนายพัฒนพงษ์ ฟูใจ   
205บ้านหลวงใต้นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง   
208บ้านสบพลึงนายสมเกียรติ กันไชยา   
209บ้านใหม่ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม   
210ชุมชนบ้านร้อง    
211บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110    
212ผาแดงวิทยานางธัญชนก จันทรศร   
213บ้านแม่งาวใต้นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล   
215บ้านห้วยอูนนายวิสุทธิ์ สุขรัตน์   
216บ้านขุนแหง    
218บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา    
219แม่แป้นวิทยานายเชาวเร กันอิน   
220บ้านแม่ฮ่างนายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว   
221บ้านอ้อนนายวีรยุทธ์ ควรคิด   
222บ้านแม่กวัก    
223บ้านห้วยหก    
224บ้านแหงใต้    
225บ้านแหงเหนือ    
226บ้านบ่อห้อนายเจริญ อุทานันท์   
227บ้านหวดนายสมเจตน์ ไปเร็ว   
228ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)    
229บ้านปางหละ    
230บ้านแม่ตีบนายชัยวัฒน์ ศรีธิ   
231บ้านงิ้วงาม    
232บ้านทุ่งนายสมคิด ดอนมอญ   
304อนุบาลห้างฉัตรนายชัยชนะ สมหวัง   
305ชุมชนบ้านแม่ฮาวนายพิชัย สดเอี่ยม   
306บ้านปันง้าวนางพิมพร ไชยตา   
309ทุ่งหนองขามวิทยานายชาติณรงค์ มณีมูล   
310บ้านเหล่านายนิสัย ธรรมไชย   
311บ้านเวียงเหนือ    
312ชุมชนบ้านสันกำแพงนายสมบัติ สุตา   
315บ้านปงยางคกนางอรพิน ไชยโวหาร   
319บ้านสันนายจรัส แก้วหนองแสง   
320บ้านสันทรายนายศักดิ์ แสงบุญเรือง   
321บ้านยางอ้อย    
322บ้านทุ่งเกวียน    
323บ้านดอนหัววัง    
324บ้านแม่ตาลน้อยนายศิวะชัย พรหมจันทร์   
325บ้านป่าเหียง    
326บ้านโป่งขวากนายศักดิ์ นามะเสน   
327บ้านหัวทุ่งนายอนันต์ เงาเดช   
328บ้านปันเต้า    
330บ้านทุ่งหกนายกุศล ต๊ะมะโน   
331เมืองยาววิทยานายภูชิชย์ ทาวงศ์มา   
403วัดหัวฝายนายอานนท์ จันทร์มณี   
404วัดท่าสีนายยงเกียรติ อินทรเดช   
405บ้านจำปุยนายสมยศ ยะม่อนแก้ว   
406บ้านแม่ส้านนายพรหมมิฬ ยะนะโย   
407บ้านนาสักนายมณฑล อินเจือจันทร์   
408บ้านแม่หล่วง    
409บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร   
410บ้านแม่จาง    
411วัดสบจาง    
412กอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด   
413บ้านทาน    
414บ้านวังตมนางลัดดา ท้วมไชยนาม   
415บ้านนาแช่    
416บ้านปงแท่น    
417บ้านหางฮุง    
418วัดบ้านแขมนายเฉลิม สิงห์แก้ว   
421อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล   
422บ้านสบป้าดนายบุญศักดิ์ นาคอ่อน   
423บ้านสบเติ๋นนางสาวสุพัตรา คำชุ่ม   
424สบเมาะวิทยา